Global marketing servis
Wassermannova 923, 152 00 Praha 5


Hire our experience ..... Komplexní poradenství a služby v oblasti systémů přímého prodeje

Dovolte nám představit .....

Naše servisní služby
(Nabídka Outsourcingu)

 

1. Technické zabezpečení

 • Zajištění hardware (kanceláře, počítače, spotřební materiál, ...)
  • zajištění vhodných prostor / poskytnutí služeb dodavatelským způsobem
  • činnost systémového integrátora
  • dodávka výpočetní techniky dle specifikace zadavatele (neznačkový HW / značková technika HP/Compaq)
  • instalace počítačových sítí
 • Zajištění dálkového přenosu dat
  • dávkový přenos dat po telefonních linkách
  • dálková administrace výpočetní techniky
  • dial-up WAN
 • Výroba základních sad materiálů pro spolupracovníky
  • příprava originálů materiálů
  • malosériový tisk (dle momentálních možností)
  • zajištění velkosériového tisku

2. Primární sběr dat

 • Typování dat
  • zajištění typování dodavatelským způsobem (pouze ve spojení s následnými službami)
  • podpora pro primární sběr dat v místě zadavatele (dodávky terminálů a SW pro sběr dat, dálkový přenos dat)
  • napojení na stávající účetní či jiný program zadavatele používaný pro sběr dat
 • Evidence spolupracovníků (pouze s návazností na výpočet odměn)
  • vedení evidence osobních údajů
  • vedení evidence organizačních údajů
   - libovolné množství sítí vedle sebe či ve vzájemné vazbě
   - účast jedné osoby v libovolném počtu sítí i na libovolném počtu míst téže sítě
   - statická struktura sítě (řízená administrativně) / dynamická struktura sítě (řízená tržními principy)
   - libovolné změny statické struktury sítě v čase - manuálně či jednou měsíčně automaticky
   - libovolná frekvence změn dynamické struktury (i desítky změn připojení jednoho uzlu denně)
   - libovolné množství identifikátorů jedné osoby, automatická kontrola duplicit
   - propracovaný systém sledování smluvních vztahů se spolupracovníky vč. možností pozastavení
   - možnost nastavení individuálních omezení na úrovni jednotlivých produktů
 • Evidence obchodů (pouze s návazností na výpočet)
  • primární evidence obchodů a kontroly konzistence dat
  • provádění následných změn (reklamace, opravy chyb způsobených lidským faktorem)
 • Evidence pohledávek za dodavatelem produktů při provizním prodeji
  • generování očekávaných provizí
  • kontrola režimu splátek provizí producentem
  • párování

3. Hromadné zpracování dat

 • Výpočet odměn
  • až 3 různá hodnocení produkce (bodování) současně (např. aktuální stav dle pohledávek, maximální potenciál, aktuální stav dle plateb)
  • řízené rozdělování “bodů” mezi 2 paralelní struktury popisující dělbu práce (např. objednávky jinou cestou než dodávky)
  • 15 principiálně odlišných variant výpočtu odměn pokrývajících všechny myslitelné možnosti
   (vhodnost varianty pro Váš případ konzultujte s Garantem Systému (GS))
  • miliony možných provizních tabulek pro každou z variant (optimalizace tabulek provádí GS)
  • až 4 různé typy odměn současně (volitelný zdroj bodů (struktura), varianta výpočtu a provizní tabulka pro každý typ)
  • odměna může být počítána pro každý uzel sítě jiným způsobem (existují některá principiální omezení - diskutujte proto topologii sítí s GS)
  • vnitřní zúčtování závazků a pohledávek vůči spolupracovníkům před generováním výpisů s možností libovolně definovat též skupiny uzlů, které se smí vzájemně zúčtovat
  • automatické pozastavení výplat v závislosti na definovaných podmínkách (např. při překročení dohodnutého objemu vyžadujícího změnu smluvního vztahu)
 • Tisk výpisů (účetních dokladů) pro spolupracovníky
  • 2 způsoby účtování se spolupracovníky (produkce a potenciální provize (pohledávky) + provize (= podvojné účetnictví) × pouze provize (= jednoduché účetnictví))
  • propracovaný systém maximálně zjednodušující vedení účetnictví spolupracovníků
 • Tisk příkazů k úhradě a složenek
  • automatizovaný tisk hromadných příkazů k úhradě / složenek typu C / soupisky výplat pokladnou
  • možnost styku s bankou pomocí kompatibilního média
 • Tisk souhrnných a analytických výpisů pro management sítě
  • výpis struktury vč. časového rozlišení, produktivity a tendencí
  • souhrny produkce vč. tendencí
  • tvorba výběrů podle geografických kritérií (např.tisk adresářů geograficky nejbližších spolupracovníků s meziskladem)
   [náš SW provádí skutečnou lokalizaci do geografických souřadnic - a to i na základě nepřesných adres s chybami!]
 • Expedice výpisů
  • zajištění obálkování a rozeslání (nižší poštovné!) (pouze v návaznosti na výpočet)
 • Tvorba účetních dokladů
  • generování účetních dokladů pro interní převod ve spojení s příjmem i výplatou provizí
  • přímé zadávání účetních případů do databáze PDÚ
  • připojení na jiný účetní program možné (konkrétní řešení s Vámi projedná GS)

Upraveno: 7.2.2000

 

 ... intro

 ... Ggs pracující pro Vás

 ... Náš způsob práce

 ... Naše servisní služby (Outsourcing)

 ... Systém MSM/DSMTM

 ... Naši cenovou politiku

 ... Společníky Ggs

 ... Naše reference

 ... Naše tématické stránky

 ... Firmy s provizním řádem certifikovaným Ggs

e-mail:

 

Nabídku z oblasti General Management Consulting najdete na stránkách
Hejrovský & Co. Consulting


Informace obsažené na této stránce, jakož i forma jejich prezentace jsou - s výjimkou informací a spojení informací obecně známých - nehmotným majetkem společníků sdružení Global marketing servis či jiných výslovně uvedených vlastníků a podléhají tomu odpovídajícímu ochrannému režimu podle ustanovení příslušných zákonů. Zde uvedené informace jsou poskytovány jejich příjemci v souvislosti s jeho existujícím či budoucím obchodním vztahem se sdružením Global marketing servis, výhradně za účelem zlepšení či vzniku tohoto obchodního vztahu. Příjemce těchto informací není oprávněn bez zvláštního písemného povolení tyto informace sdělovat třetím osobám, ani je zpřístupňovat a umožňovat tak jejich šíření, ani je využívat ve prospěch třetí osoby anebo jen ve svůj prospěch.
Systém MSM/DSM® (multistrukturální / duálně strukturovaný marketing) je majetkem společníků sdružení
Global marketing servis.


Datum posledních úprav: 29.10.2004
Copyright © 1998, 2001, 2004 Hejrovsky & Co. Consulting. All rights reserved.

 

Odkaz na naše stránky je uveden na serverech
Seznam Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek ATLAS