Global marketing servis
Wassermannova 923, 152 00 Praha 5


Hire our experience ..... Komplexní poradenství a služby v oblasti systémů přímého prodeje

Dovolte nám představit .....

Systém MSM/DSM
(Co je a co není MSM/DSM™ )

 

MSM/DSM™ je

 • komplexní systém výstavby firmy zabývající se přímým prodejem vyvinutý společníky Global marketing servis.
 • systém, který podporuje pozitivní jevy jak ze systému MLM (přirozený růst, metodika “pozitivního managementu”), tak z klasické firmy (řiditelnost), a zároveň omezuje negativní jevy známé z těchto systémů (nízká zainteresovanost spolupracovníků klasické firmy, praktická neřiditelnost a riziko vzniku "letadla" systémů MLM).
 • systém, jehož hlavní přínos spočívá v synergické optimalizaci procesů, vycházející z obecného popisu logistických procesů
 • systém, který se nesnaží nacpat všechny potřebné procesy do pevně dané struktury, bez ohledu na jejich průběh, ale naopak - systém, který přizpůsobuje svoji strukturu přirozeným souvislostem procesů, které je třeba zajistit
 • systém, jehož podstatnou součástí je vysoce parametrizovaný univerzální informační systém podporující víše zmíněné procesy v nesčíslném množství jejich variant
 • systém, který může využít i dynamická firma "klasického střihu" se zaměstnanci, kteří se nebojí být přímo závislí na ekonomickém přínosu své práce
 • systém, který si na sebe vždy vydělá, neboť vícenáklady na jeho provoz jsou zpravidla mnohem nižší než prokazatelné úspory, které přinese (přímo prokazatelné úspory oproti systému MLM, při optimalizaci na shodné cílové parametry, dosahují 4-8% z obratu)

 

MSM/DSM není

 • ani MLM, ani síťový marketing. Má sice řadu znaků společných, ale ne všechny podstatné. (Systém MLM lze ze systematického hlediska považovat za okrajovou variantu systému MSM/DSM. Nastavením některých parametrů na minimální hodnoty degraduje systém MSM/DSM na systém MLM.)
 • ani systém pro "klasické" firmy se zaměstnanci hledajícími jistotu bez zodpovědnosti (používá podílové odměňování a distribuované řízení)
 • ani univerzální lék proti riziku vzniku systémů pyramidálních investic. Špatným návrhem parametrů MSM/DSM™ lze vytvořit z MSM/DSM™ "letadlo" skoro stejně snadno, jako ze systému MLM. Dobrým návrhem parametrů MLM lze naproti tomu zamezit vzniku "letadla" v systému MLM skoro stejně dobře jako v případě systému MSM/DSM™. (O prvcích "letadla" v systémech MLM na jiných stránkách.) MSM/DSM™ se od MLM liší optimalizací procesů (viz výše).
 • ani zázračný návod k úspěchu. Dobrý systém dokáže odstranit z cesty zbytečné překážky. Cesta k úspěchu je nakonec vždy věcí lidí.

 

Upraveno: 7.3.2000

 

 ... intro

 ... Ggs pracující pro Vás

 ... Náš způsob práce

 ... Naše servisní služby (Outsourcing)

 ... Systém MSM/DSMTM

 ... Naši cenovou politiku

 ... Společníky Ggs

 ... Naše reference

 ... Naše tématické stránky

 ... Firmy s provizním řádem certifikovaným Ggs

e-mail:

 

Nabídku z oblasti General Management Consulting najdete na stránkách
Hejrovský & Co. Consulting


Informace obsažené na této stránce, jakož i forma jejich prezentace jsou - s výjimkou informací a spojení informací obecně známých - nehmotným majetkem společníků sdružení Global marketing servis či jiných výslovně uvedených vlastníků a podléhají tomu odpovídajícímu ochrannému režimu podle ustanovení příslušných zákonů. Zde uvedené informace jsou poskytovány jejich příjemci v souvislosti s jeho existujícím či budoucím obchodním vztahem se sdružením Global marketing servis, výhradně za účelem zlepšení či vzniku tohoto obchodního vztahu. Příjemce těchto informací není oprávněn bez zvláštního písemného povolení tyto informace sdělovat třetím osobám, ani je zpřístupňovat a umožňovat tak jejich šíření, ani je využívat ve prospěch třetí osoby anebo jen ve svůj prospěch.
Systém MSM/DSM® (multistrukturální / duálně strukturovaný marketing) je majetkem společníků sdružení
Global marketing servis.


Datum posledních úprav: 29.10.2004
Copyright © 1998, 2001, 2004 Hejrovsky & Co. Consulting. All rights reserved.

 

Odkaz na naše stránky je uveden na serverech
Seznam Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek ATLAS